FELICITAS  SKOOL

Skool vir Intellektueel en Fisies Gestremde Leerders


“Like us on FB”
(011) 813  4142
Vir Engels
Tuisblad Ons Skool Hulpbronne Gallery Kontak Ons

Afrikaans as Huistaal / Eerste Addisionele Taal

Engels as Huistaal / Eerste Addisionele Taal

ONDERRIGTAAL:

VISIE

Die visie van Felicitas Skool is om deur middel van effektiewe, gespesialiseerde onderwys 'n geborge en gelukkige onderrig- en leeromgewing te skep, waarbinne elke leerder tot sy/haar eie volle potensiaal kan ontwikkel.


MISSIE

Felicitas Skool bied onderrig en opleiding aan leerders wat verstandelik- en fisies gestrem is. Felicitas Skool en sy personeel is daartoe verbind om hoë kwaliteit, gespesialiseerde onderrig aan die leerders te bied.   


Ons strewe is dat elke leerder so selfversorgend as moontlik sal wees om 'n sinvolle, menswaardige lewe as volwassene in die gemeenskap te kan lei.   


Felicitas Skool onderneem om soveel moontlik hindernisse tot die leerproses te beperk, deur bv. die daarstelling van vervoer en verblyf. Die skool poog ook deur aanvullende befondsing en die kundige bestuur van bestaande fondse om meer effektiewe onderrig te bied.   


Felicitas Skool beywer hom om deurlopende opleiding aan personeel te verskaf ten einde die instandhouding en bevordering van 'n gesonde onderrig- en leerkultuur te verseker.

Intermediêre Fase 11 tot 15 jaar

Senior Fase 16 tot 18 jaar

Serebraalgestremde Fase (Leerders met spesiale ondersteuning) 4 to t 18

jaar

Grondslag Fase 4 tot 10 jaar

Outisme Fase 5 tot 18 jaar

FASES:

Die leerders word in Fases verdeel met hulle ouderdom as riglyn.

SPORT EN KULTUUR:

Die leerders het die geleentheid om aan baie verskillende aktiwiteite deel te neem.

• Swem

• Sokker

• Netbal

• Sagtebal

• Atletiek

• Landloop• Die Albertonse Kunswedstryd: Koor- Solo sang- Koor verse- Gedramatiseerde poësie - Dans

• Revue (elke tweede jaar)


Inligting

KURRIKULUM:

Die kurrikulum wat gevolg word, is gebasseer op Uitkoms Gerigte Onderwys en is in lyn met die Nasionale Kurrikulum Verklaring.

Die kurrikulum bied aan die leerder die geleentheid om lewensgerigte vaardighede te ontwikkel. Daar word veral klem gelê om aktiwiteite van die daaglikse lewe.


By Felicitas Skool word 'n gunstige klimaat geskep waarbinne die leerders maksimaal gestimuleer word. Elke leerder word die geleentheid gebied om teen sy / haar eie tempo te ontwikkel.

 

Die kurrikulum sluit die drie Leerprogramme en die agt Leerareas van die Nasionale Kurrikulum Verklaring in.

Die Leerder in ons skool